Chughtai medical centre, Khan Medical City, Nishtar Rd, Al Rahim Colony, Multan, Punjab